مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود
برای شرکت در مناقصات و ثبت قیمت و توضیحات برای محصولات موجود در مناقصه ابتدا ثبت نام کرده یا در صورتی که ثبت نام کرده اید وارد شوید و سپس به بخش مناقصات موجود در پروفایل مراجعه کنید.
اقلام پیچ
نام محصول (واحد)
قیمت پیشنهادی شما (تومان)
توضیحات شما
تعداد
عکس
پیوست
2400
80
4000
2000
2000
4000
12000
3200
12000
4000
4000
240
320
1200
3200
400
1600
1600
3200
6400
4000
16000
2000
2400
800
2000
1920
80
2000
15000
100
560
120
5200
4000
4000
80
3200
40
320
0
800
2400
1200
800
2400
3200
2000
500
1000
4000
800
800
3200
2400
2000
12000
5200
5200
400
800
400
2400
3200
4000
2400
800
شماره تماس خرید : 021-2776 ، کد داخلی : 120/121/123
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

phone icon