مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود
برای شرکت در مناقصات و ثبت قیمت و توضیحات برای محصولات موجود در مناقصه ابتدا ثبت نام کرده یا در صورتی که ثبت نام کرده اید وارد شوید و سپس به بخش مناقصات موجود در پروفایل مراجعه کنید.
اقلام پیچ
نام محصول (واحد)
قیمت پیشنهادی شما (تومان)
توضیحات شما
تعداد
عکس
3200
640
2000
2000
560
120
400
1200
1800
2000
شماره تماس خرید : 021-2776 ، کد داخلی : 120/121/123
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

phone icon