مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود
برای شرکت در مناقصات و ثبت قیمت و توضیحات برای محصولات موجود در مناقصه ابتدا ثبت نام کرده یا در صورتی که ثبت نام کرده اید وارد شوید و سپس به بخش مناقصات موجود در پروفایل مراجعه کنید.
آهن
نام محصول (واحد)
قیمت پیشنهادی شما (تومان)
توضیحات شما
تعداد
عکس
50
شماره تماس خرید : 021-2776 ، کد داخلی : 120/121/123
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

phone icon