مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ورق فابریک 10

ورق فابریک 10

ویژگی ها

1.5*6 متر

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ورق فابریک501.5*6 متر