نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه های بین المللی

برش شعله و پلاسما

برش شعله و پلاسما

دستگاه تراش CNC

دستگاه تراش CNC

برش با آب (واترجت)

برش با آب (واترجت)

چرا رادوکس

چرا رادوکس

دستگاه فرز cnc

دستگاه فرز cnc

دستگاه Hight Speed

دستگاه Hight Speed

دستگاه خاموت زن

دستگاه خاموت زن

دستگاه لوله بر

دستگاه لوله بر

معرفی رادوکس

معرفی رادوکس

دستگاه راسته بر

دستگاه راسته بر

دستگاه رول

دستگاه رول

از اینکه شرکت رادوکس را انتخاب کرده اید سپاسگذاریم
Laser
نمونه برش لیزر
Plas
نمونه برش پلاسما
Plas2
نمونه برش پلاسما
Plas3
نمونه برش پلاسما
Plas4
نمونه برش پلاسما
Water Jet1
نمونه برش با آب ( واتر جت )