مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ قرمز فوری

رنگ قرمز فوریویژگی ها

4 کیلویی

توضیحات

رویه ,استاتیک