شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ قرمز فوری

رنگ قرمز فوریویژگی ها

4 کیلویی

توضیحات

رویه ,استاتیک