مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

رنگ قرمز فوری

رنگ قرمز فوری

ویژگی ها

4 کیلویی

توضیحات

رویه ,استاتیک