شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ مشکی فوری

رنگ مشکی فوریویژگی ها

4 کیلویی در صورت وجود 20 کیلویی باشد

توضیحات

 پارس اشن,رنگ سلولزی مخصوص چوب ,رویه