شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ پودری سفید

رنگ پودری سفیدویژگی ها

20 کیلویی

توضیحات

پوشش فام