شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

منبع تغذیه

منبع تغذیهویژگی ها

منبع تغذیه

توضیحات

2.5A

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)(اولویت Minwell-Schneider-(omron