شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 2 میلیمتر

ورق 2 میلیمترویژگی ها

1.25*2.50

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ورق 2 میلیمتر2002.50*1.25