شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

الم گاید35(4متری)

الم گاید35(4متری)ویژگی ها

در پوش دار باشد

توضیحات

طبق نمونه کالسکه ، برند هایوین