مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

انرژی گاید 125JFLO

انرژی گاید 125JFLO
ویژگی ها

انرژی گاید 125 در قطر داخلی 45 و قطر بیرونی 65

براکت زرد باشد. طول 1 متر

توضیحات

If you have a plasma, this guide energy is also used