مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

انرژی گاید 75JFLO

انرژی گاید 75JFLO

ویژگی ها

براکت زرد باشد. طول 1 متر

توضیحات

قطر داخلی 35 قطر بیرونی 55