شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

انرژی گاید 75JFLO

انرژی گاید 75JFLOویژگی ها

براکت زرد باشد. طول 1 متر

توضیحات

قطر داخلی 35 قطر بیرونی 55