مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

بال اسکرو

بال اسکروویژگی ها

.

توضیحات

1605همراه با مهره روغن کاری نمره 4 ، مارک باهر