شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

بال اسکرو

بال اسکروویژگی ها

.

توضیحات

1605همراه با مهره روغن کاری نمره 4 ، مارک باهر