مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

بال اسکرو

بال اسکرو
ویژگی ها

.

توضیحات

1605همراه با مهره روغن کاری نمره 4 ، مارک باهر