مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تبدیل رو پیچ و توپیچ 1.4 به 3.8

تبدیل رو پیچ و توپیچ 1.4 به 3.8
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

برنجی 1.4 روپیچ ، 3.8 توپیچ