شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ترانس جرقه زن

ترانس جرقه زنویژگی ها

15KW*1

توضیحات

.

تیپ2-مارک پایا-220V