شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ترمینال ارت

ترمینال ارتویژگی ها

.

توضیحات

2.5MM  مارک RAAD 

رعد مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)