مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تسمه 10*50

تسمه 10*50
ویژگی ها

6متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*50506متری