مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تسمه 10*50

تسمه 10*50ویژگی ها

6متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*50506متری