شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تسمه 10*50

تسمه 10*50ویژگی ها

6متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*50506متری