شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تسمه10*70

تسمه10*70ویژگی ها

شاخه 6 متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*7050شاخه 6 متری