مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تسمه10*70

تسمه10*70
ویژگی ها

شاخه 6 متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*7050شاخه 6 متری