مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تسمه10*70

تسمه10*70ویژگی ها

شاخه 6 متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*7050شاخه 6 متری