شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

تیغه LED

تیغه LEDویژگی ها

.

توضیحات

مارک شیل ایران 220 ولت 

رعد مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)