شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

دستگیره قفل دار

دستگیره قفل دارویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

یا دستگیره کلمپ ، دو تکه فنر دار جهت قفل باکس برق