شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

دنده شانه ای

دنده شانه ایویژگی ها

Radox or Hyvin

توضیحات

Module 2 diagonal