مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

دنده شانه ای

دنده شانه ای

ویژگی ها

Radox or Hyvin

توضیحات

Module 2 diagonal