مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

دنده شانه ای

دنده شانه ای
ویژگی ها

Radox or Hyvin

توضیحات

Module 2 diagonal