شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ روغنی مشکی

رنگ روغنی مشکیویژگی ها

20 کیلویی

توضیحات

صفاشیمی,مات رویه