مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ پودری قرمز استاتیکی چرمی گل درشت

رنگ پودری قرمز استاتیکی چرمی گل درشت
ویژگی ها

20کیلویی

توضیحات

پوشش فام