شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

رنگ پودری قرمز استاتیکی چرمی گل درشت

رنگ پودری قرمز استاتیکی چرمی گل درشتویژگی ها

20کیلویی

توضیحات

پوشش فام