شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ریل ترمینالی 2.5

ریل ترمینالی 2.5ویژگی ها

2.5A/500V/بسته 100 تایی

توضیحات

 

رعد (تولید 13999 ) - جنس انبار شده گرفته نشود . از نمایندگان رعد خرید گردد مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)