شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم دوبل قرمز-1.5

سرسیم دوبل قرمز-1.5ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

دوبل قرمز 1.5، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی