شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم دوشاخ سایز 4

سرسیم دوشاخ سایز 4ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

دوشاخ سایز 4 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی