شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم 2

سرسیم 2ویژگی ها

.

توضیحات

سر سیم 2.5 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی