شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سرسیم 4

سرسیم 4ویژگی ها

.

توضیحات

سر سیم 4 ، مارک NSS یا KALI ، بسته های 100 عددی