شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سیم آبی

سیم آبیویژگی ها

.

توضیحات

1*4

خراسان  مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)