شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سیم قرمز

سیم قرمزویژگی ها

.

توضیحات

0.75  

کسری مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)