شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سیم مشکی 0.75 افشان

سیم مشکی 0.75 افشانویژگی ها

حتما مارک افشان باشد

توضیحات

 

کسری مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)