شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

سیم مشکی1.5*1

سیم مشکی1.5*1ویژگی ها

.

توضیحات

رنگی مارک البرز الکترونیک

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)