شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

شلنگ سایز10 آبی

شلنگ سایز10 آبیویژگی ها

.  TOP FELXآبی

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

شلنگ هوا ، 6.5*10 ، پنوماتیک