شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

شلنگ سایز12 آبی

شلنگ سایز12 آبیویژگی ها

آبی

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

شلنگ هوا 8*12، پنوماتیک