شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

شلنگ پنوماتیک بی رنگ

شلنگ پنوماتیک بی رنگویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

بی رنگ قطر بیرونی 6