شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

فلکسی پلاستیکی48

فلکسی پلاستیکی48



ویژگی ها

.

توضیحات

لوله خرطومی مارک توس فلکس قطر داخلی 48

مشکی مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)