شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

فن با محافظ

فن با محافظویژگی ها

مارک TIDAR/0.17A

 

توضیحات

120*120(24 VDC )

دمنده مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)