مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

فیتینگی-فلزی روغن کاری

فیتینگی-فلزی روغن کاریویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

M6به4 ، مخصوص روغن کاری