مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

فیتینگی-فلزی روغن کاری

فیتینگی-فلزی روغن کاری
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

M6به4 ، مخصوص روغن کاری