شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

قفل ترمینال

قفل ترمینالویژگی ها

برند رعد بسته 50 تایی/SOLDER-

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

.

رعد (تولید 13999 ) - جنس انبار شده گرفته نشود . از نمایندگان رعد خرید گردد مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)