شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

قلاب چشمیm20

قلاب چشمیm20ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

WLL 1.2 ، T شماره 20 ، رزوه 3 سانتی