شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

لیبل شماره (1) سر سیم

لیبل شماره (1) سر سیمویژگی ها

EC-O

cable marker

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

سرسیم