شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ماکارانی ( نوار فرم ) قطر 6 میلیمتر

ماکارانی ( نوار فرم ) قطر 6 میلیمترویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

قطر 6 میلیمتر