RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

میل رزوهtr 4*16

میل رزوهtr 4*16
ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

دنده کبریتی ، یک متری راست گرد و چپ گرد