شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

نات بال اسکرو

نات بال اسکروویژگی ها

.

توضیحات

مدل 1605، قطر داخل 8