شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

پیچ سرعدسی آلنی M 5*15

پیچ سرعدسی آلنی M 5*15ویژگی ها

برند مشابه پذیرفته شده است. با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر

توضیحات

M 5*15