شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

پیچ سرعدسی مشکی M 8*20

پیچ سرعدسی مشکی M 8*20ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

آلنی-آهنی مشکی