شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

چراغ سیگنال قرمز

چراغ سیگنال قرمزویژگی ها

مارک شیلد ایران مورد تایید است

توضیحات

قرمز - 24 ولت

شیلد ایران (مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)