شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

چرخ دنده مورب

چرخ دنده موربویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر(

توضیحات

مدول2 ، قطر 20 ، جای خار داشته باشد برای گیربکس استفاده میشه