مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 1 تیر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کابل 3 فاز

کابل 3 فازویژگی ها

5 رشته در 6

توضیحات

5رشته در 6

 

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)