شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کالسکه بدون بال 25

کالسکه بدون بال 25ویژگی ها

فقط  2 متری

حتما بسته بندی با کارتن و مشما داخل بسته بندی پلمپ باشد

توضیحات

رادوکس یا هایوین